A452a

Met dit boekje van 30 pagina's, geschreven in 1991 door Peter Zwijnenberg, is het allemaal begonnen.
De oplage bestond uit slechts 15 exemplaren!


Inhoudsopgave:

Voorwoord
Mijn vroegste jeugdherinneringen
Kennemerstraatweg A42a
Mijn vriendjes - de eerste oorlogsherinneringen
Zelf ijs maken - de buurt
De school - het dorpscentrum - vermaak
De plaatselijke middenstand
Oog in oog met de dood
Eten - ontspanning - vakantie
Inkwartiering - Egmond aan zee
'Mijn' Ter Coulster
Dag Heiloo
Ouders en voorouders
Naschrift

 


Het boekje is niet meer verkrijgbaar, maar de herinneringen die erin worden opgehaald zijn ook terug te vinden in het "grote" boek "Vaders achter het behang".

Wel laten we hier nog het voorwoord volgen uit die eerste druk van het boekje "A452a":

v o o r w o o r d
Zodra mensen een bepaalde leeftijd hebben be-
reikt en door de komst van kleinkinderen vaak
aan hun eigen jeugd worden herinnerd, ontstaat
welhaast vanzelf die drang om over "vroeger"
te vertellen, hetgeen meestal veelbetekenende
blikken van hen, die Opa's kattekwaad al eer-
der moesten aanhoren, tot gevolg heeft. Ineens
moeten er opvallend veel gezinsleden naar het
toilet of staan op om zichzelf nog eens in te
schenken, Opa' s dierbare herinnering om zeep
helpend.

Vreemd genoeg realiseerde ik me pas na de dood
van mijn moeder, hoe weinig ik eigenlijk van
de jeugdjaren van mijn ouders afweet. Ook bij
mijn eigen kinderen constateer ik dat we stee-
vast met elkaar over hedendaagse dingen, maar
haast nooit over "vroeger" praten.

Om nu te voorkomen dat ook mijn verhalen voor-
tijdig de mist ingaan en mijn toehoorders zich
ongegeneerd op mijn kosten blijven inschenken,
heb ik mijn jeugdherinneringen op papier gezet.
Geen echt spannende verhalen, misschien soms
zelfs een beetje triest, geven ze mijn kinde-
ren en kleinkinderen echter toch een beeld van
Opa's jeugd, welke zich grotendeels gedurende
de oorlog afspeelde. Daardoor misschien toch
een beetje bijzonder? De lezer oordele zelf!

Alphen aan den Rijn, 31 augustus 1991.

                            Peter Zwijnenberg

Het boekje was meteen een groot succes. In april 2000 verscheen een tweede, herziene druk. Door ondermeer het opnemen van diverse foto's was de omvang gegroeid tot 74 pagina's! En op de voorkaft kwam een foto van de auteur op 4-jarige leeftijd, leunend op het muurtje voor het ouderlijk huis aan de Kennemerstraatweg.

Uit het voorwoord citeren wij:

            ... Op de eerste plaats bevatte mijn
eerste boekje nauwelijks foto's. Die waren er ge-
woon niet. Althans dat dacht ik, totdat mijn broer
Eric op zekere dag met stapels foto's en ander
opmerkelijk materiaal over Heiloo kwam aanzetten
waardoor het oorspronkelijk geschrevene kon wor-
den ge´llustreerd. De tweede reden ontstond als
vanzelf door mijn nimmer aflatende gedrevenheid
de sinds 1991 nog niet getraceerde vriendjes en
vriendinnetjes alsnog op te sporen. Dick Lief-
ting, Gerda Baars, Mar Bakker, Rietje Witvliet
en..... (op de valreep) uit het verre Rome: An-
neke Dingemans. Bijzonder leuk dat elk van hen
het verhaal toch weer een beetje kon aanvullen
of verbeteren. Ook was er een leuke reactie van
Ter Coulster eigenaar Van der Feen de Lille.

Hoe dan ook, deze tweede druk moest er gewoon
komen!

In januari 2001 verscheen de derde, deels gewijzigde druk. Dit naar aanleiding van een artikel in de Alkmaarsche Courant van 13 mei 2000. Peter schrijft daarover in zijn voorwoord:

Want wie had ooit kunnen voorspellen, dat voor-
noemd artikel zóveel reacties teweeg zou bren-
gen? Reacties die resulteerden in een stortvloed
aan herinneringen van vroegere, inmiddels over
de hele wereld uitgewaaierde oud-Heilooers, waar-
van de meesten met behulp van diezelfde enthou-
siaste oud-Heilooers konden worden opgespoord.
Zowel die herinneringen aan hun jeugd in oor-
logstijd, als ook het door hen in oude familie-
albums teruggevonden fotomateriaal, bleek een
welkome aanvulling op mijn eigen herinneringen.

Neen, u vindt ze niet in dit boekje - daar was
het materiaal te omvangrijk voor - maar wel in
het 'RONDSCHRIJVEN HEILOO' dat zich sinds april
2000 met haar verschijningsfrequentie van vier-
maal per jaar, in een enthousiaste lezerskring
kan verheugen.

Meer over dit 'RONDSCHRIJVEN HEILOO' waarvan de verschijning in december 2004 na twintig nummers is beëindigd, vindt u op deze site als u klikt op: Rondschrijven